WYDANIE ONLINE

Gdy dochodzi do ustania (rozwiązania lub wygaśnięcia) stosunku pracy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to dokument o sformalizowanej treści, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zarówno przebiegu zatrudnienia, jak i jego ustania. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą – np. od tego, czy pracownik zwrócił wcześniej powierzone mu mienie będące własnością pracodawcy albo czy oddał kartę obiegową do działu personalnego.

czytaj więcej »

Przygotowywane przez Ministerstwo Pracy nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej wprowadza również bardzo istotne zmiany odnośnie m.in. zakresu ewidencji czasu pracy. Po zmianach ewidencja ta miałaby obejmować kopie harmonogramów czasu pracy, liczne wnioski,  dokumenty czy zgody pracowników oraz wskazywać przedziały czasowe, w jakich pracownik świadczył pracę lub pełnił dyżury w poszczególnych dniach. Nowe przepisy w zakresie ewidencji czasu pracy miałyby zacząć obowiązywać od początku 2019 roku.

czytaj więcej »

Od 2019 roku planowana jest zmiana sposobu podziału dokumentów gromadzonych w aktach osobowych. Nowością będzie nie tylko podział akt pracowniczych na 4, a nie jak dotąd na 3, części. W aktach zostanie też wyodrębniona część, w której pracodawcy będą gromadzić dokumenty związane z odpowiedzialnością porządkową lub dyscyplinarną pracownika. Sprawdźmy, jakie jeszcze zmiany czekają nas w dokumentacji kadrowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel