WYDANIE ONLINE

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej nie zawiera „urzędowego” wzoru takiej karty. W praktyce więc każdy pracodawca musi samodzielnie opracować ją na swoje potrzeby. Taka karta nie może jednak być dowolna. Poza tym od 1 stycznia 2019 r. karta ewidencji czasu pracy jest częścią obowiązkowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy.

czytaj więcej »

Czy nowe przepisy wpływają na sposób prowadzenia ewidencji w przypadku pracowników, dla których zgodnie z Kodeksem pracy stosuje się ewidencję uproszczoną? Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej wymaga bowiem wykazywania w ewidencji czasu pracy danych m.in. o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy.

czytaj więcej »

Nałożony nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązek wykazywania w ewidencji czasu pracy godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy rodzi pytanie o jego stosowanie wobec pracowników, których rozkład pracy jest stały i wynika z przepisów wewnątrzzakładowych. Poznaj interpretację eksperta w tej sprawie.

czytaj więcej »

Z nowych przepisów wynika, że w ramach ewidencji czasu pracy pracodawca powinien określać m.in. wymiar zwolnień od pracy, jeśli takie zwolnienia zostały pracownikowi udzielone, ze wskazaniem ich rodzaju (§ 6 pkt 1 ppkt a rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej). A czy udzielane pracownicom przerwy na karmienie dziecka piersią wymagają – zgodnie z nowymi regułami prowadzenia dokumentacji pracowniczej – wykazywania w ewidencji czasu pracy? O zajęcie w tej sprawie stanowiska poprosiliśmy resort pracy.

czytaj więcej »

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Sprawdźmy, które dokumenty związane z tym uprawnieniem powinniśmy przechowywać w aktach osobowych, a które musimy dołączyć do ewidencji czasu pracy.

czytaj więcej »

Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy przewiduje, że pracodawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy okres ten należy zastosować również do ewidencji czasu pracy, dla której dotychczas przyjmowano znacznie krótszy – gdyż zaledwie 3-letni – okres jej przechowywania? Stanowisko w tej sprawie zajęło ministerstwo pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. Kodeks pracy wprowadza zasadę obowiązkowej kontynuacji akt osobowych pracownika w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10-letniego przechowywania akt osobowych tego pracownika. Przepisy nie precyzują jednak sposobu postępowania w takiej sytuacji. Jak w praktyce powinno to wyglądać?

czytaj więcej »

Inspektorzy skupią się w tym roku na czynnościach kontrolnych w obrębie takich zagadnień jak czas pracy, wypłata wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne i wynagrodzenie z tych umów. Jak wskazała bowiem PIP, ponad 40% ogółu skarg zgłoszonych do inspekcji to te dotyczące naruszeń przepisów odnośnie czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 roku modyfikacji uległy niektóre reguły uzgadniania ze związkami związkowymi spraw pracowniczych. Upewnij się, z którymi organizacjami związkowymi pracodawca może aktualnie ustalić warunki stosowania telepracy, zawrzeć porozumienie w sprawie przerywanego czasu pracy lub stosowania okresu rozliczeniowego przedłużonego do 12 miesięcy.

czytaj więcej »

Celem zmiany obowiązującego wzoru protokołu wypadkowego jest – jak informuje MRPiPS – minimalizacja liczby przetwarzanych danych, które zgodnie z wymogami unijnego rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

czytaj więcej »

Z pisma ZUS – które trafiło m.in. do dyrektorów placówek oświatowych, a następnie wielu przedsiębiorców – wynika, że pracodawca powinien skontrolować pracownika pobierającego zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne i do 15. dnia każdego miesiąca przesłać stosowne pismo do ZUS.  Zdaniem ekspertów rozsyłając pisma do pracodawców o podobnej treści, ZUS wprowadza ich w błąd. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku kontrolowania zwolnień lekarskich pracowników.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o aktualnym miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania o terminie badania przez lekarza orzecznika albo przez lekarza konsultanta lub dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych – w związku z prowadzoną kontrolą ZUS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na PIT-11 w pozycji 86 lub 87 osoba wystawiająca PIT ma złożyć własnoręczny podpis, czy wystarczą nadrukowane imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe? PIT tyczy się umowy o pracę. A druga sytuacja dotyczy umowy zlecenia i wypłaconego zasiłku chorobowego przez pracodawcę. Czy w tym przypadku również należy złożyć własnoręczny podpis w pozycji 86 i 87, czy wystarczy nadruk zawierający imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby wystawiającej PIT?

czytaj więcej »

Zatrudnić pracownika w formie telepracy możemy bezpośrednio przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie już istniejącego zatrudnienia.  Jeżeli uzgadniamy, że pracownik będzie wykonywał pracę w formie telepracy przy zawieraniu z nim umowy o pracę, w umowie musimy dodatkowo określić warunki wykonywania takiej pracy (zgodnie z art. 67[5] kp).

czytaj więcej »

wiper-pixel