WYDANIE ONLINE

Pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w trybie art. 53 kp w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika, po upływie okresów ochronnych określonych w ww. przepisie. Może w tym trybie rozwiązać każdy rodzaj zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Sprawdź, jak prawidłowo sporządzić takie rozwiązanie umowy i w jakich przypadkach możemy je zastosować?

czytaj więcej »

Czy zatrudniając ponownie pracownika, który już wcześniej był zatrudniony w firmie, należy w części A akt osobowych wpiąć orzeczenia lekarskie z wcześniejszego zatrudnienia?  Pierwszy stosunek pracy pracownika został nawiązany przed 1 stycznia 2019 r., drugi zaś – przypadający po przerwie w zatrudnieniu – zostanie nawiązany obecnie, czyli po tej dacie. Czy badanie psychologiczne, które jest jeszcze aktualne, możemy również wpiąć do nowych akt osobowych?

czytaj więcej »

Przepisy nie wskazują okresu, jaki ma obejmować ewidencja. Mówią jedynie, że pracodawca powinien na bieżąco i oddzielnie dla każdego pracownika prowadzić ewidencję czasu pracy. Okres ten może więc być zasadniczo dowolny (np. ewidencja tygodniowa, miesięczna, na okres rozliczeniowy, roczna itd.), byle tylko była prowadzona na bieżąco. Sprawdźmy, czy aktualizowanie tej ewidencji raz w miesiącu spełnia wymóg bieżącego jej prowadzenia.

czytaj więcej »

Co ma zrobić pracodawca, jeśli nie dysponuje kompletem dokumentów, na podstawie których może wystawić pracownikowi świadectwo pracy? Przykładowo – nie ma jego akt osobowych pracownika, ale ma listy płac z okresu zatrudnienia tego pracownika. Jak powinien postąpić, gdy pracownik prosi o podanie w świadectwie informacji, które nie są wymienione w przepisach? Sprawdź odpowiedzi naszych ekspertów.

czytaj więcej »

Chcąc zmienić pracownikowi którykolwiek z warunków umowy o pracę, pracodawca musi dokonać modyfikacji jej treści. Może to zrobić, zawierając z pracownikiem porozumienie zmieniające (zwane potocznie aneksem do umowy) albo – jeśli podwładny nie zgadza się na zmiany – wręczając mu wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z propozycją nowych warunków (które pracownik może przyjąć lub odrzucić). Sprawdź, jak nie popełnić przy tym niepotrzebnych błędów.

czytaj więcej »

wiper-pixel